EXISTA FONDURI PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR – TREBUIE FOLOSITE!
| 22.05.2009 |
POSCCE - Ghiduri noi spre consultare: internationalizare, standardizare si consultanta
Detalii

| 20.05.2009 |
Stadiu absorbtie fonduri la 30 aprilie 2009
Afla mai multe

| 08.05.2009 |
Birouri Mobile de Consultanta la Brasov
Detalii

| 24.04.2009 |
ROMANIA 2009 - O NOUA PERSPECTIVA ASUPRA FINANTARILOR NERAMBURSABILE
GO PLAN in parteneriat cu Clubul Intreprinzatorului Roman al Bancii Transilvania a organizat o sesiune de informare pe tema Fondurilor Structurale in 23 aprilie 2009 la Bucuresti, Hotel Ibis Gara de Nord.

| 01.02.2009 |
Prefinantare la fondurile UE pentru IMM
Detalii

| 01.02.2009 |
Ministerul IMM-urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
POR: In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro
Detalii

| 30.01.2009 |
Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT!
Detalii

| 23.01.2009 |
Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare
Detalii

| 20.01.2009 |
Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene
Fonduri europene in valoare de 5,9 miliarde euro pentru 2009

| 23.07.2008 |
POR: S-a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice
Verifica detaliile.

| 19.07.2008 |
Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii
Verifica detaliile.

| 18.07.2008 |
2 ghiduri noi pentru IMM-uri
Verifica detaliile.

| 16.07.2008 |
Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale
Verifica detaliile.

| 15.07.2008 |
Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect
Verifica detaliile.

| 03.04.2008 |
GO PLAN cauta colaboratori!
Ne marim echipa!

| 31.03.2008 |
Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM-urilor
Verifica detaliile.

| 24.01.2008 |
O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR, axa 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Verifica detaliile.

| 22.01.2008 |
FINANŢARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE
Verifica detaliile.

Email:
Subscribe
News and Articles / FIN INVEST - program de creditare al FNGC

26.11.2007

Susţine finantarea investitiilor (inclusiv consultanta) pentru proiecte într-un domeniu de activitate potenţial beneficiar de fonduri europene, inclusiv pentru proiectele destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare.
Valoarea finanţării este cuprinsă între 50.000 si 1.000.000 Euro (echivalent lei)/ IMM.
Perioada de creditare este de minim 1 an până la 7 ani pentru maşini, utilaje, echipamente, mijloace de transport şi de la 2 ani până la 15 ani pentru clădiri, construcţii, terenuri.
Rambursarea finanţării se poate face în rate de principal egale sau inegale, lunare sau trimestriale, dobânda fiind plătită lunar la scadenţa ratei.

Perioada de graţie poate fi de maxim 18 luni la principal, START-UP –rile putând beneficia si de o perioada de graţie a dobânzii de până la 12 luni.

În situaţia în care condiţiile de accesare a fondurilor europene prevăd ca aplicantul să facă dovada existenţei surselor proprii pentru finanţarea proiectului, Fondul va putea emite, la solicitarea autorităţii de implementare, un document - CERTIFICAT DE CONFIRMARE DE FONDURI (SCRISOARE DE CONFORT) - prin care Fondul îşi exprimă intenţia de a finanţa, după aprobarea proiectului de către autoritatea de implementare, contribuţia proprie necesară unui IMM pentru implementarea proiectelor cofinanţate din fonduri europene.

Utilizarea finanţării se va face cu respectarea prevederilor din procedurile Fondului, cu condiţia ca proiectul să fie aprobat de către autoritatea de implementare, iar situaţia economico financiară a beneficiarului de finanţare, la data solicitării utilizării finanţării să respecte condiţiile din procedurile de analiză ale Fondului.

Garanţiile solicitate de FNGCIMM SA IFN constau în:

- Gaj asupra bunului/bunurilor mobile ce se vor achiziţiona din finanţare;
- Ipotecă pe bunuri imobiliare/ bunuri ce se vor achiziţiona/ construi din finanţare;
- Garanţii de la alte fonduri de garantare/ instituţii financiar-bancare/ instituţii financiar-nebancare/societăţi de asigurare;
- Bilet la ordin cu scadenţă la vedere fără protest, avalizat de acţionari/ asociaţi semnificativi
- alte tipuri de garanţii reale/ personale.

BENEFICIARI ELIGIBILI
Beneficiarii eligibili pentru finanţare sunt IMM - urile, definite potrivit Legii nr.346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care doresc să realizeze proiecte în domenii de activitate potenţial beneficiare de fonduri europene, şi care:

• îndeplinesc condiţiile de accesare a fondurilor europene;
• nu figurează în CIP în ultimele 6 luni;
• nu figurează cu restanţe la CRB la data solicitării creditului, iar în ultimele şase luni nu au înregistrat mai mult de o restanţă de categoria B (maximum 30 zile);
• contribuie cu surse proprii de minim 10% din valoarea proiectului de investiţii.

CUM SE OBTINE FINANTAREA?
Depuneţi cererea de finanţare împreună cu actele cuprinse în lista cu documentaţia necesară obţinerii finanţării la sediul central al Fondului, Sucursala sau la reprezentantele din teritoriu al Fondului.
Analiza dosarului complet nu va dura mai mult de 10 zile. Răspunsul la solicitarea dumneavoastră va fi unul prompt.

DOCUMENTE NECESARE
1. Cererea de finantare; - (anexa nr. 1)
2. Statut societate - copie;
3. Contract de societate si a altor documente care atesta modificarea clauzelor acestuia, incluzand cererile de inscriere de mentiuni - copie;
4. Hotarare judecatoreasca de infiintare a societatii – in copie;
5. Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului si cod fiscal ( Copie Cod Unic de Inregistrare) – in copie;
6. Hotararea organului de conducere a societăţii de contractare a unui finanţări cu Fondul si de imputernicire a persoanei care poate angaja creditul cu Fondul si garanta cu activele societatii( dac este cazul );
7. Autorizatii, avize si acorduri necesare desfasurarii activitatii clientului si de realizarea a proiectului de investitii ( daca este cazul );
8. Certificat constatator de la Registrul Comertului in original;
9. Certificat cazier fiscal in original;
10. Certifiat de atestare fiscala – in original;
11. Anexele nr.l si 2din Legea nr. 346/2004 modificata prin OG nr.27/2006 in original (Anexa nr. 3);
12. Actele doveditoare a proprietatii asupra imobilelor care concura la realizarea activitatii firmei sau a dobandirii vremelnice a dreptului de folosinta a lor;
13. Declaratia reprezentantului firmei prinvind acordul de eliberare a unui bilet la ordin in favoarea Fondului, de permiterea accesului reprezentantilor Fondului la documentele firmei si in locatiile firmei unde se desfasoara activitati care au facut obiectul finantiarii obtinute si obligatia firmei de a anunta in cel mai scurt timp, orice schimbare intervenita in actionariatul societatii sau oricare alta schimbare care are repercusiuni asupra contractului de asociere si statutului firmei, litigii, apartenenta la grup (anexa nr. 4);
14. Declaratie privind acordul pentru accesarea Centralei Riscurilor Bancare (CRB)/Declaratia pe propria raspundere privind situatia creditelor Anexa nr. 5 si nr. 7
15. Declaratia privind aspecte nefinanciare – Anexa nr. 6
16. Situatiile financiare anuale ale ultimilor 2 ani inregistrate la organele fiscale si ultima balanta de verificare transpusa pe un bilant provizoriu;
17. Raportul de evaluarea bunurilor aduse in garantie insotite de copie actelor de proprietate ;
18. Bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada finanţata - Anexa nr. 8;
19. Fluxul de incasari si plati pentru perioada finanţata – Anexa nr 9;
20. Planul de afaceri sau Studiul de fezabilitate – Anexa nr. 10;

In cazul finantarii unor proiecte de investitii sunt necesare si urmatoarele documente:
• Pentru cumparare echipamente, mobilier: factura proforma (pentru a putea stabili valoarea
creditului SI a contributiei solicitantului)
• Pentru cumpararea de cladiri/apartamente contract de vanzare-cumparare
• Pentru construirea si amenajarea de cladiri se pot solicita si urmatoarele:
- autorizatia de construire eliberata de primarie, precum si avizele si acordurile necesare realizarii proiectului (obligatoriu);
- proiectul de executie (optional);
- contractul de executie incheiat cu antreprenorul general (optional);
- devizul general de lucrari, precum si devize le pe categorii de lucrari (optional).

LISTA DOCUMENTELOR OBLIGATORII PENTRU APROBAREA FINANŢĂRILOR PERSOANE FIZICE SI ASOCIATII FAMILIALE

1. Cererea de finanţare; Anexa nr. 2
2. Autorizaţia de funcţionare a persoanei fizice autorizate vizata la zi de organele competente
3. Certificatul de înregistrare fiscala (copie + original) si Certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului/ Organizaţiile profesionale care le autorizează;
4. Actul de identitate al persoanei fizice autorizate (buletin/carte de identitate) (copie)
5. Actul de identitate al garanţilor (după caz)
6. Cazierul fiscal
7. Anexele nr.1 si 2 din Legea nr. 346/2004 modificata prin OG nr.27/2006 in original
(Anexa nr. 3);
8. Declaraţie privind acordul de transmitere, prelucrare si consultare a informaţiilor la SC Biroul de Credit SA /.Declaratia pe propria raspundere privind situatia creditelor Anexa nr. 5 si nr. 7
9. Declaraţia de impozit pe venit pe ultimul an, depusa la organele fiscale si cuantumul debitelor cu care este înregistrat (daca este cazul)
10. Declaraţia estimata de venit pe anul in curs depusa la organele fiscale (daca este cazul)
11. Adeverinţa de venit – anexa nr. 11
12. Declaraţia privind impozitul pe venitul global pe ultimul an, depusa la organele fiscale (daca este cazul)
13. Declaratia reprezentantului firmei prinvind acordul de eliberare a unui bilet la ordin in favoarea Fondului, de permiterea accesului reprezentantilor Fondului la documentele si in locatiile unde se desfasoara activitati care au facut obiectul finantiarii obtinute si obligatia firmei de a anunta in cel mai scurt timp, orice schimbare intervenita in actionariatul societatii sau oricare alta schimbare care are repercursiuni asupra contractului de asociere si statutului firmei, litigii, apartenenta la grup (anexa nr. 4);
14. Carte de Munca ( copie) daca e cazul
15. Dovada spaţiu (unde este cazul) –cu contract de închiriere cel puţin pe perioada de creditare sau in proprietatea personala a împrumutatului
16. Situaţia datoriilor si creanţelor cu bugetul statului - certificat fiscal care sa ateste ca nu are datorii restante (daca este cazul)
17. Copie după Registrul - jurnal de încasări si plaţi pentru ultimele 12 luni încheiate (pentru clienţii care au mai puţin de 12 luni si mai mult de 6 luni de activitate se solicita pentru perioada respectiva) (daca este cazul)
18. Chestionar completat de client (declaraţie pe proprie răspundere)
19. Situaţia prognozata a plaţilor si încasărilor - BVC – anexa nr. 8 si - Cash-Flow-ul – anexa nr. 9 pe toata durata creditarii (in cazul creditelor mai mari de 18.000 lei)
20. Orice alte documente necesare solicitate de Fond, in conformitate cu legislatia in vigoare

In cazul finanţării unor proiecte de investiţii sunt necesare si următoarele documente:
• Pentru cumpărare echipamente, mobilier:
factura proforma (pentru a putea stabili valoarea finantarii si a contribuţiei solicitantului)
• Pentru cumpărarea de clădiri/apartamente - contract de vânzare-cumpărare
• Pentru construirea si amenajarea de sedii se vor solicita si următoarele:
- autorizaţia de construire eliberata de primărie, precum si avizele si acordurile necesare
realizării proiectului (obligatoriu);
- proiectul de execuţie (opţional);
- contractul de execuţie încheiat cu antreprenorul general (opţional);
- devizul general de lucrări, precum si devize le pe categorii de lucrări (opţional).

Home Page | Contact © 2013 Go Plan. All rights reserved
Created By EssMedia.ro